Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:2

New American Standard Version
Luke 22:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The chief priests and the scribes were seeking how they might put Him to death; for they were afraid of the people.
NA26 – καὶ ἐζήτουν (5707) οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν (5661) αὐτόν, ἐφοβοῦντο (5711) γὰρ τὸν λαόν.
WH – και εζητουν (5707) οι αρχιερεις και οι γραμματεις το πως ανελωσιν (5632) αυτον εφοβουντο (5711) γαρ τον λαον
PES – ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܣܳܦ݂ܪܶܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܕ݁ܳܚܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile