Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:10

New American Standard Version
Luke 22:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, ""When you have entered the city, a man will meet you carrying a pitcher of water; follow him into the house that he enters.
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ἰδοὺ (5628) εἰσελθόντων (5631) ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει (5692) ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· (5723) ἀκολουθήσατε (5657) αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται. (5736)
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτοις ιδου (5640) εισελθοντων (5631) υμων εις την πολιν συναντησει (5692) υμιν ανθρωπος κεραμιον υδατος βασταζων (5723) ακολουθησατε (5657) αυτω εις την οικιαν εις ην εισπορευεται (5736)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܦ݁ܳܓ݂ܰܥ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܫܩܺܝܠ ܓ݁ܪܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܝܳܐ ܙܶܠܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile