Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:20

New American Standard Version
Luke 20:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So they watched Him, and sent spies who pretended to be righteous, in order that they might catch Him in some statement, so that they {could} deliver Him to the rule and the authority of the governor.
NA26 – Καὶ παρατηρήσαντες (5660) ἀπέστειλαν (5656) ἐγκαθέτους ὑποκρινομένους (5740) ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, (5750) ἵνα ἐπιλάβωνται (5638) αὐτοῦ λόγου, ὥστε παραδοῦναι (5629) αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος.
WH – και παρατηρησαντες (5660) απεστειλαν (5656) εγκαθετους υποκρινομενους (5740) εαυτους δικαιους ειναι (5721) ινα επιλαβωνται (5638) αυτου λογου ωστε παραδουναι (5629) αυτον τη αρχη και τη εξουσια του ηγεμονος
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܓ݁ܳܫܽܘܫܶܐ ܕ݁ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܡܶܝܢ ܒ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܶܐ ܕ݁ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܠܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕ݁ܗܺܓ݂ܡܽܘܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile