Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:18

New American Standard Version
Luke 20:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Everyone who falls on that stone will be broken to pieces; but on whomever it falls, it will scatter him like dust."
NA26 – πᾶς πεσὼν (5631) ἐπ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασθήσεται· (5701) ἐφ ὃν δ ἂν πέσῃ, (5632) λικμήσει (5692) αὐτόν.
WH – πας ο πεσων (5631) επ εκεινον τον λιθον συνθλασθησεται (5701) εφ ον δ αν πεση (5632) λικμησει (5692) αυτον
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܶܦ݁ܶܠ ܥܰܠ ܗܳܝ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܪܥܰܥ ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܗܺܝ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܶܕ݂ܪܶܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile