Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:80

New American Standard Version
Luke 1:80
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the child continued to grow and to become strong in spirit, and he lived in the deserts until the day of his public appearance to Israel.
NA26 – Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο (5712) πνεύματι, καὶ ἦν (5713) ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.
WH – το δε παιδιον ηυξανεν (5707) και εκραταιουτο (5712) πνευματι και ην (5707) εν ταις ερημοις εως ημερας αναδειξεως αυτου προς τον ισραηλ
PES – ܛܰܠܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܪܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܡܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܚܘܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile