Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:57

New American Standard Version
Luke 1:57
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the time had come for Elizabeth to give birth, and she gave birth to a son.
NA26 – Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη (5681) χρόνος τοῦ τεκεῖν (5629) αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν (5656) υἱόν.
WH – τη δε ελισαβετ επλησθη (5681) ο χρονος του τεκειν (5629) αυτην και εγεννησεν (5656) υιον
PES – ܐܶܠܺܝܫܒ݂ܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܗܘܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܗ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܺܐܠܰܕ݂ ܘܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile