Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:48

New American Standard Version
Luke 1:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For He has had regard for the humble state of His bondslave; For behold, from this time on all generations will count me blessed.
NA26 – ὅτι ἐπέβλεψεν (5656) ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ (5628) γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν (5692) με πᾶσαι αἱ γενεαί·
WH – οτι επεβλεψεν (5656) επι την ταπεινωσιν της δουλης αυτου ιδου (5640) γαρ απο του νυν μακαριουσιν (5692) με πασαι αι γενεαι
PES – ܕ݁ܚܳܪ ܒ݁ܡܽܘܟ݂ܳܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܡܬ݂ܶܗ ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܛܽܘܒ݂ܳܐ ܢܶܬ݁ܠܳܢ ܠܺܝ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile