Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:42

New American Standard Version
Luke 1:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And she cried out with a loud voice and said, ""Blessed {are} you among women, and blessed {is} the fruit of your womb!
NA26 – καὶ ἀνεφώνησεν (5656) κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν, (5627) Εὐλογημένη (5772) σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος (5772) καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
WH – και ανεφωνησεν (5656) κραυγη μεγαλη και ειπεν (5627) ευλογημενη (5772) συ εν γυναιξιν και ευλογημενος (5772) ο καρπος της κοιλιας σου
PES – ܘܰܩܥܳܬ݂ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ܬ݁ܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ ܒ݁ܢܶܫܶܐ ܘܰܡܒ݂ܰܪܰܟ݂ ܗ݈ܽܘ ܦ݁ܺܐܪܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܰܪܣܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile