Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:21

New American Standard Version
Luke 1:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The people were waiting for Zacharias, and were wondering at his delay in the temple.
NA26 – Καὶ ἦν (5713) λαὸς προσδοκῶν (5723) τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον (5707) ἐν τῷ χρονίζειν (5721) ἐν τῷ ναῷ αὐτόν.
WH – και ην (5707) ο λαος προσδοκων (5723) τον ζαχαριαν και εθαυμαζον (5707) εν τω χρονιζειν (5721) εν τω ναω αυτον
PES – ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܠܰܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܘܬ݂ܰܡܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܬ݁ܰܘܚܳܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܰܒ݂ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile