Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:48

New American Standard Version
Luke 19:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they could not find anything that they might do, for all the people were hanging on to every word He said.
NA26 – καὶ οὐχ εὕρισκον (5707) τὸ τί ποιήσωσιν, (5661) λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων. (5723)
WH – και ουχ [ | ] το τι ποιησωσιν (5661) ο λαος γαρ απας [ | ] αυτου ακουων (5723)
PES – ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܡܳܐ ܬ݁ܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܠܡܶܫܡܥܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile