Lectionary Calendar
Wednesday, November 29th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:31

New American Standard Version
Luke 19:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If anyone asks you, 'Why are you untying it?' you shall say, 'The Lord has need of it.' """"
NA26 – καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, (5725) Διὰ τί λύετε; (5719) οὕτως ἐρεῖτε (5692) ὅτι κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει. (5719)
WH – και εαν τις υμας ερωτα (5725) δια τι λυετε (5719) ουτως ερειτε (5692) οτι ο κυριος αυτου χρειαν εχει (5719)
PES – ܘܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܫܰܐܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܡܳܢܳܐ ܫܳܪܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܗ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܥܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile