Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:21,22

New American Standard Version
Luke 19:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I was afraid of you, because you are an exacting man; you take up what you did not lay down and reap what you did not sow.'
NA26 – ἐφοβούμην (5711) γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, (5748) αἴρεις (5719) οὐκ ἔθηκας (5656) καὶ θερίζεις (5719) οὐκ ἔσπειρας. (5656)
WH – εφοβουμην (5711) γαρ σε οτι ανθρωπος αυστηρος ει (5719) αιρεις (5719) ο ουκ εθηκας (5656) και θεριζεις (5719) ο ουκ εσπειρας (5656)
PES – ܕ݁ܶܚܠܶܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢܳܟ݂ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܰܫܝܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܡܬ݁ ܘܚܳܨܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܙܪܰܥܬ݁ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""He *said to him, 'By your own words I will judge you, you worthless slave. Did you know that I am an exacting man, taking up what I did not lay down and reaping what I did not sow?
NA26 – λέγει (5719) αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω (5692) σε, πονηρὲ δοῦλε. ᾔδεις (5715) ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, (5748) αἴρων (5723) οὐκ ἔθηκα (5656) καὶ θερίζων (5723) οὐκ ἔσπειρα; (5656)
WH – λεγει (5719) αυτω εκ του στοματος σου κρινω (5692) σε πονηρε δουλε ηδεις (5714) οτι εγω ανθρωπος αυστηρος ειμι (5719) αιρων (5723) ο ουκ εθηκα (5656) και θεριζων (5723) ο ουκ εσπειρα (5656)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܳܟ݂ ܐܶܕ݁ܽܘܢܳܟ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܡܶܬ݂ ܘܚܳܨܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܠܳܐ ܙܶܪܥܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile