Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:14,27

New American Standard Version
Luke 19:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, 'We do not want this man to reign over us.'
NA26 – οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν (5707) αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν (5656) πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες, (5723) Οὐ θέλομεν (5719) τοῦτον βασιλεῦσαι (5658) ἐφ ἡμᾶς.
WH – οι δε πολιται αυτου εμισουν (5707) αυτον και απεστειλαν (5656) πρεσβειαν οπισω αυτου λεγοντες (5723) ου θελομεν (5719) τουτον βασιλευσαι (5658) εφ ημας
PES – ܒ݁ܢܰܝ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܢܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܐܺܝܙܓ݁ܰܕ݁ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܕ݁ܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܢ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But these enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slay them in my presence."
NA26 – πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς (5660) με βασιλεῦσαι (5658) ἐπ αὐτοὺς ἀγάγετε (5628) ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου.
WH – πλην τους εχθρους μου τουτους τους μη θελησαντας (5660) με βασιλευσαι (5658) επ αυτους αγαγετε (5628) ωδε και κατασφαξατε (5657) αυτους εμπροσθεν μου
PES – ܒ݁ܪܰܡ ܠܗܳܢܽܘܢ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܨܒ݂ܰܘ ܕ݁ܰܐܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܬ݁ܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile