Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:43

New American Standard Version
Luke 18:43
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Immediately he regained his sight and {began} following Him, glorifying God; and when all the people saw it, they gave praise to God.
NA26 – καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψεν, (5656) καὶ ἠκολούθει (5707) αὐτῷ δοξάζων τὸν θεόν. καὶ πᾶς λαὸς ἰδὼν (5631) ἔδωκεν (5656) αἶνον τῷ θεῷ.
WH – και παραχρημα ανεβλεψεν (5656) και ηκολουθει (5707) αυτω δοξαζων (5723) τον θεον και πας ο λαος ιδων (5631) εδωκεν (5656) αινον τω θεω
PES – ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܚܙܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܘܰܡܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile