Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:3

New American Standard Version
Luke 18:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""There was a widow in that city, and she kept coming to him, saying, 'Give me legal protection from my opponent.'
NA26 – χήρα δὲ ἦν (5713) ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο (5711) πρὸς αὐτὸν λέγουσα, (5723) Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου.
WH – χηρα δε ην (5707) εν τη πολει εκεινη και ηρχετο (5711) προς αυτον λεγουσα (5723) εκδικησον (5657) με απο του αντιδικου μου
PES – ܐܰܪܡܰܠܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܕ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܗܳܝ ܘܳܐܬ݂ܝܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܳܐܡܪܳܐ ܬ݁ܒ݂ܰܥܰܝܢܝ ܡܶܢ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile