Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:10,11, 13

New American Standard Version
Luke 18:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Two men went up into the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector.
NA26 – Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν (5627) εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, εἷς Φαρισαῖος καὶ ἕτερος τελώνης.
WH – ανθρωποι δυο ανεβησαν (5627) εις το ιερον προσευξασθαι (5664) [ | ο ] εις φαρισαιος και ο ετερος τελωνης
PES – ܬ݁ܪܶܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܣܠܶܩܘ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܚܰܕ݂ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 18:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The Pharisee stood and was praying this to himself: 'God, I thank You that I am not like other people: swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector.
NA26 – Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο, (5711) θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ (5748) ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, καὶ ὡς οὗτος τελώνης·
WH – ο φαρισαιος σταθεις (5685) [ ταυτα προς εαυτον | προς εαυτον ταυτα ] προσηυχετο (5711) ο θεος ευχαριστω (5719) σοι οτι ουκ ειμι (5719) ωσπερ οι λοιποι των ανθρωπων αρπαγες αδικοι μοιχοι η και ως ουτος ο τελωνης
PES – ܘܗܰܘ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܠܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܨܰܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܚܳܛܽܘܦ݂ܶܐ ܘܥܳܠܽܘܒ݂ܶܐ ܘܓ݂ܰܝܳܪܶܐ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 18:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, 'God, be merciful to me, the sinner!'
NA26 – δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς (5761) οὐκ ἤθελεν (5707) οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν, ἀλλ ἔτυπτεν τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων, (5723) θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.
WH – ο δε τελωνης μακροθεν εστως (5761) ουκ ηθελεν (5707) ουδε τους οφθαλμους επαραι (5658) εις τον ουρανον αλλ ετυπτεν (5707) το στηθος [ εαυτου | αυτου ] λεγων (5723) ο θεος ιλασθητι (5682) μοι τω αμαρτωλω
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܥܰܝܢܰܘܗ݈ܝ ܢܪܺܝܡ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܛܳܪܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile