Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 17:9

New American Standard Version
Luke 17:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""He does not thank the slave because he did the things which were commanded, does he?
NA26 – μὴ ἔχει (5719) χάριν τῷ δούλῳ ὅτι ἐποίησεν (5656) τὰ διαταχθέντα;
WH – μη εχει (5719) χαριν τω δουλω οτι εποιησεν (5656) τα διαταχθεντα (5685)
PES – ܠܡܳܐ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܡܩܰܒ݁ܶܠ ܕ݁ܗܰܘ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܶܐܬ݂ܦ݁ܩܶܕ݂ ܠܶܗ ܠܳܐ ܣܳܒ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile