Lectionary Calendar
Monday, December 4th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:22

New American Standard Version
Luke 16:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom; and the rich man also died and was buried.
NA26 – ἐγένετο (5633) δὲ ἀποθανεῖν (5629) τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανεν (5627) δὲ καὶ πλούσιος καὶ ἐτάφη.
WH – εγενετο (5633) δε αποθανειν (5629) τον πτωχον και απενεχθηναι (5683) αυτον υπο των αγγελων εις τον κολπον αβρααμ απεθανεν (5627) δε και ο πλουσιος και εταφη (5648)
PES – ܗܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܡܺܝܬ݂ ܗܰܘ ܡܶܣܟ݁ܺܢܳܐ ܘܰܐܘܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܠܥܽܘܒ݁ܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܳܦ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܘܶܐܬ݂ܩܒ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile