Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:2-4

New American Standard Version
Luke 16:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And he called him and said to him, 'What is this I hear about you? Give an accounting of your management, for you can no longer be manager.'
NA26 – καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν (5627) αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω (5719) περὶ σοῦ; ἀπόδος (5628) τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας σου, οὐ γὰρ δύνῃ (5736) ἔτι οἰκονομεῖν.
WH – και φωνησας (5660) αυτον ειπεν (5627) αυτω τι τουτο ακουω (5719) περι σου αποδος (5628) τον λογον της οικονομιας σου ου γαρ δυνη (5736) ετι οικονομειν (5721)
PES – ܘܰܩܪܳܝܗ݈ܝ ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܚܽܘܫܒ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܪܰܒ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܰܝܬ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 16:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The manager said to himself, 'What shall I do, since my master is taking the management away from me? I am not strong enough to dig; I am ashamed to beg.
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ ἐν ἑαυτῷ οἰκονόμος, Τί ποιήσω, (5661) ὅτι κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν ἀπ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι.
WH – ειπεν (5627) δε εν εαυτω ο οικονομος τι ποιησω (5661) οτι ο κυριος μου αφαιρειται (5731) την οικονομιαν απ εμου σκαπτειν (5721) ουκ ισχυω (5719) επαιτειν (5721) αισχυνομαι (5731)
PES – ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܡܳܪܝ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ ܡܶܢܝ ܪܰܒ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܰܝܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܚܦ݁ܽܘܪ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܠܡܶܚܕ݁ܰܪ ܒ݁ܳܗܶܬ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 16:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'I know what I shall do, so that when I am removed from the management people will welcome me into their homes.'
NA26 – ἔγνων (5627) τί ποιήσω, (5661) ἵνα ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί (5741) με εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν.
WH – εγνων (5627) τι ποιησω (5661) ινα οταν μετασταθω (5686) εκ της οικονομιας δεξωνται (5667) με εις τους οικους [ εαυτων | αυτων ]
PES – ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܒ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܰܝܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܩܰܒ݁ܠܽܘܢܳܢܝ ܒ݁ܒ݂ܳܬ݁ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile