Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:14

New American Standard Version
Luke 16:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now the Pharisees, who were lovers of money, were listening to all these things and were scoffing at Him.
NA26 – Ἤκουον (5707) δὲ ταῦτα πάντα οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες, (5723) καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν.
WH – ηκουον (5707) δε ταυτα παντα οι φαρισαιοι φιλαργυροι υπαρχοντες (5723) και εξεμυκτηριζον (5707) αυτον
PES – ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܡܡܰܝܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile