Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:29

New American Standard Version
Luke 15:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But he answered and said to his father, 'Look! For so many years I have been serving you and I have never neglected a command of yours; and {yet} you have never given me a young goat, so that I might celebrate with my friends;
NA26 – δὲ ἀποκριθεὶς (5679) εἶπεν (5627) τῷ πατρὶ αὐτοῦ, Ἰδοὺ (5628) τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας (5656) ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων (5723) μου εὐφρανθῶ·
WH – ο δε αποκριθεις (5679) ειπεν (5627) τω πατρι αυτου ιδου (5640) τοσαυτα ετη δουλευω (5719) σοι και ουδεποτε εντολην σου παρηλθον (5627) και εμοι ουδεποτε εδωκας (5656) εριφον ινα μετα των φιλων μου ευφρανθω (5686)
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܗܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܫܢܺܝܢ ܦ݁ܳܠܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܥܶܒ݂ܪܶܬ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܡܬ݂ܽܘܡ ܓ݁ܰܕ݂ܝܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ܬ݁ ܠܺܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܣܰܡ ܥܰܡ ܪܳܚܡܰܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile