Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:13

New American Standard Version
Luke 15:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And not many days later, the younger son gathered everything together and went on a journey into a distant country, and there he squandered his estate with loose living.
NA26 – καὶ μετ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν (5631) πάντα νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν (5656) εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν (5656) τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν (5723) ἀσώτως.
WH – και μετ ου πολλας ημερας συναγαγων (5631) παντα ο νεωτερος υιος απεδημησεν (5656) εις χωραν μακραν και εκει διεσκορπισεν (5656) την ουσιαν αυτου ζων (5723) ασωτως
PES – ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܟ݁ܰܢܶܫ ܗܰܘ ܒ݁ܪܶܗ ܙܥܽܘܪܳܐ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܡܛܳܝܗ݈ܝ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܘܬ݂ܰܡܳܢ ܒ݁ܰܕ݁ܰܪ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܳܝܶܐ ܦ݁ܰܪܳܚܳܐܝܺܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile