Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:4

New American Standard Version
Luke 14:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But they kept silent. And He took hold of him and healed him, and sent him away.
NA26 – οἱ δὲ ἡσύχασαν. καὶ ἐπιλαβόμενος (5637) ἰάσατο (5662) αὐτὸν καὶ ἀπέλυσεν. (5656)
WH – οι δε ησυχασαν (5656) και επιλαβομενος (5637) ιασατο (5662) αυτον και απελυσεν (5656)
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܬ݂ܶܩܘ ܘܰܐܚܕ݁ܶܗ ܗܽܘ ܘܰܐܣܝܶܗ ܘܰܫܪܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile