Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:28

New American Standard Version
Luke 14:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""For which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it?
NA26 – τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν θέλων (5723) πύργον οἰκοδομῆσαι (5658) οὐχὶ πρῶτον καθίσας (5660) ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει (5719) εἰς ἀπαρτισμόν;
WH – τις γαρ εξ υμων θελων (5723) πυργον οικοδομησαι (5658) ουχι πρωτον καθισας (5660) ψηφιζει (5719) την δαπανην ει εχει (5719) εις απαρτισμον
PES – ܡܰܢܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܒ݂ܢܶܐ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܐ ܘܠܳܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܚܳܫܶܒ݂ ܢܶܦ݂ܩܳܬ݂ܶܗ ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܠܰܡܫܰܠܳܡܽܘܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile