Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:13,21

New American Standard Version
Luke 14:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But when you give a reception, invite {the} poor, {the} crippled, {the} lame, {the} blind,
NA26 – ἀλλ ὅταν δοχὴν ποιῇς, (5725) κάλει (5719) πτωχούς, ἀναπείρους, χωλούς, τυφλούς·
WH – αλλ οταν δοχην ποιης (5725) καλει (5720) πτωχους αναπειρους χωλους τυφλους
PES – ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܩܽܘܒ݁ܳܠܳܐ ܩܪܺܝ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܣܓ݂ܺܝܦ݂ܶܐ ܚܓ݂ܺܝܣܶܐ ܣܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 14:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And the slave came {back} and reported this to his master. Then the head of the household became angry and said to his slave, 'Go out at once into the streets and lanes of the city and bring in here the poor and crippled and blind and lame.'
NA26 – καὶ παραγενόμενος δοῦλος ἀπήγγειλεν (5656) τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργισθεὶς (5685) οἰκοδεσπότης εἶπεν (5627) τῷ δούλῳ αὐτοῦ, Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπείρους καὶ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε.
WH – και παραγενομενος (5637) ο δουλος απηγγειλεν (5656) τω κυριω αυτου ταυτα τοτε οργισθεις (5685) ο οικοδεσποτης ειπεν (5627) τω δουλω αυτου εξελθε (5628) ταχεως εις τας πλατειας και ρυμας της πολεως και τους πτωχους και αναπειρους και τυφλους και χωλους εισαγαγε (5628) ωδε
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܗܰܘ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܳܪܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܪܓ݂ܶܙ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܦ݁ܽܘܩ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܠܫܽܘܩܶܐ ܘܰܠܒ݂ܺܪܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܰܐܥܶܠ ܠܟ݂ܳܐ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܰܠܡܰܟ݂ܶܐܒ݂ܶܐ ܘܠܰܡܚܰܓ݁ܪܶܐ ܘܠܰܥܘܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile