Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:10

New American Standard Version
Luke 14:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But when you are invited, go and recline at the last place, so that when the one who has invited you comes, he may say to you, 'Friend, move up higher'; then you will have honor in the sight of all who are at the table with you.
NA26 – ἀλλ ὅταν κληθῇς πορευθεὶς (5679) ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον, ἵνα ὅταν ἔλθῃ (5632) κεκληκώς σε ἐρεῖ (5692) σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται (5704) σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι.
WH – αλλ οταν κληθης (5686) πορευθεις (5679) αναπεσε (5628) εις τον εσχατον τοπον ινα οταν ελθη (5632) ο κεκληκως (5761) σε ερει (5692) σοι φιλε προσαναβηθι (5628) ανωτερον τοτε εσται (5695) σοι δοξα ενωπιον παντων των συνανακειμενων (5740) σοι
PES – ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܰܡܰܢܬ݁ ܙܶܠ ܐܶܣܬ݁ܰܡ݈ܟ݁ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܩܪܳܟ݂ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܪܳܚܶܡܝ ܐܶܬ݂ܥܰܠܳܐ ܠܥܶܠ ܘܶܐܣܬ݁ܰܡ݈ܟ݁ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܣܡܺܝܟ݂ܺܝܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile