Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:29

New American Standard Version
Luke 13:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And they will come from east and west and from north and south, and will recline {at the table} in the kingdom of God.
NA26 – καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου καὶ ἀνακλιθήσονται (5701) ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
WH – και ηξουσιν (5692) απο ανατολων και δυσμων και απο βορρα και νοτου και ανακλιθησονται (5701) εν τη βασιλεια του θεου
PES – ܘܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܥܪܒ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܝܡܢܳܐ ܘܡܶܢ ܓ݁ܰܪܒ݂ܝܳܐ ܘܢܶܣܬ݁ܰܡܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile