Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:15

New American Standard Version
Luke 13:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the Lord answered him and said, ""You hypocrites, does not each of you on the Sabbath untie his ox or his donkey from the stall and lead him away to water {him?}
NA26 – ἀπεκρίθη (5662) δὲ αὐτῷ κύριος καὶ εἶπεν, (5627) Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;
WH – απεκριθη (5662) δε αυτω ο κυριος και ειπεν (5627) υποκριται εκαστος υμων τω σαββατω ου λυει (5719) τον βουν αυτου η τον ονον απο της φατνης και [ απαγων (5723) | απαγαγων (5631) ] ποτιζει (5719)
PES – ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܢܳܣܶܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܫܳܪܶܐ ܬ݁ܰܘܪܶܗ ܐܰܘ ܚܡܳܪܶܗ ܡܶܢ ܐܽܘܪܝܳܐ ܘܳܐܙܶܠ ܡܰܫܩܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile