Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:9

New American Standard Version
Luke 12:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but he who denies Me before men will be denied before the angels of God.
NA26 – δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ θεοῦ.
WH – ο δε αρνησαμενος (5666) με ενωπιον των ανθρωπων απαρνηθησεται (5701) ενωπιον των αγγελων του θεου
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܳܦ݂ܰܪ ܒ݁ܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܢܶܬ݂ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܒ݁ܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile