Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:59

New American Standard Version
Luke 12:59
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I say to you, you will not get out of there until you have paid the very last cent."
NA26 – λέγω (5719) σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς. (5632)
WH – λεγω (5719) σοι ου μη εξελθης (5632) εκειθεν εως και το εσχατον λεπτον αποδως (5632)
PES – ܘܳܐܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݁ܽܘܩ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܫܳܡܽܘܢܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile