Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:54

New American Standard Version
Luke 12:54
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was also saying to the crowds, ""When you see a cloud rising in the west, immediately you say, 'A shower is coming,' and so it turns out.
NA26 – Ἔλεγεν (5707) δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, Ὅταν ἴδητε (5632) τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε (5719) ὅτι Ὄμβρος ἔρχεται, (5736) καὶ γίνεται (5736) οὕτως·
WH – ελεγεν (5707) δε και τοις οχλοις οταν ιδητε (5632) [ | [την] ] νεφελην ανατελλουσαν (5723) επι δυσμων ευθεως λεγετε (5719) οτι ομβρος ερχεται (5736) και γινεται (5736) ουτως
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܢܳܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܢܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒ݂ܳܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܛܪܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܘܗܳܘܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile