Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:5

New American Standard Version
Luke 12:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But I will warn you whom to fear: fear the One who, after He has killed, has authority to cast into hell; yes, I tell you, fear Him!
NA26 – (5680)
WH – υποδειξω (5692) δε υμιν τινα φοβηθητε (5680) φοβηθητε (5676) τον μετα το αποκτειναι (5658) εχοντα (5723) εξουσιαν εμβαλειν (5629) εις την γεενναν ναι λεγω (5719) υμιν τουτον φοβηθητε (5676)
PES – ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܢ ܬ݁ܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܩܳܛܶܠ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܐܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܠܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile