Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:46

New American Standard Version
Luke 12:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – the master of that slave will come on a day when he does not expect {him} and at an hour he does not know, and will cut him in pieces, and assign him a place with the unbelievers.
NA26 – ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ (5719) καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, (5719) καὶ διχοτομήσει (5692) αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. (5692)
WH – ηξει (5692) ο κυριος του δουλου εκεινου εν ημερα η ου προσδοκα (5719) και εν ωρα η ου γινωσκει (5719) και διχοτομησει (5692) αυτον και το μερος αυτου μετα των απιστων θησει (5692)
PES – ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗܰܘ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܒ݂ܰܪ ܘܰܒ݂ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܘܢܶܦ݂ܠܓ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܘܰܢܣܺܝܡ ܡܢܳܬ݂ܶܗ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile