Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:18

New American Standard Version
Luke 12:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Then he said, 'This is what I will do: I will tear down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods.
NA26 – καὶ εἶπεν, (5627) Τοῦτο ποιήσω· (5661) καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, (5692) καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου,
WH – και ειπεν (5627) τουτο ποιησω (5692) καθελω (5687) μου τας αποθηκας και μειζονας οικοδομησω (5692) και συναξω (5692) εκει παντα τον σιτον και τα αγαθα μου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܐܶܣܬ݁ܽܘܪ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܦ݂ܳܣܰܝ ܘܶܐܒ݂ܢܶܐ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܚܡܽܘܠ ܬ݁ܰܡܳܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܒ݂ܽܘܪܝ ܘܛܳܒ݂ܳܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile