Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:7

New American Standard Version
Luke 11:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and from inside he answers and says, 'Do not bother me; the door has already been shut and my children and I are in bed; I cannot get up and give you {anything.}'
NA26 – κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς (5679) εἴπῃ, (5632) Μή μοι κόπους πάρεχε· (5720) ἤδη θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· (5748) οὐ δύναμαι (5736) ἀναστὰς (5631) δοῦναί (5629) σοι.
WH – κακεινος εσωθεν αποκριθεις (5679) ειπη (5632) μη μοι κοπους παρεχε (5720) ηδη η θυρα κεκλεισται (5769) και τα παιδια μου μετ εμου εις την κοιτην εισιν (5719) ου δυναμαι (5736) αναστας (5631) δουναι (5629) σοι
PES – ܘܗܰܘ ܪܳܚܡܶܗ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐ ܬ݁ܰܗܰܪܰܝܢܝ ܕ݁ܗܳܐ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܥܰܡܝ ܒ݁ܥܰܪܣܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܩܽܘܡ ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile