Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:51

New American Standard Version
Luke 11:51
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who was killed between the altar and the house {of God;} yes, I tell you, it shall be charged against this generation.'
NA26 – ἀπὸ αἵματος Ἅβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου· ναί, λέγω (5719) ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.
WH – απο αιματος αβελ εως αιματος ζαχαριου του απολομενου (5642) μεταξυ του θυσιαστηριου και του οικου ναι λεγω (5719) υμιν εκζητηθησεται (5701) απο της γενεας ταυτης
PES – ܡܶܢ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܗܳܒ݂ܶܝܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܕ݂ܡܶܗ ܕ݁ܰܙܟ݂ܰܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܛܶܠ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒ݁ܚܳܐ ܐܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܡܶܬ݁ܬ݁ܒ݂ܰܥ ܡܶܢ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile