Lectionary Calendar
Wednesday, December 6th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:5

New American Standard Version
Luke 11:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then He said to them, ""Suppose one of you has a friend, and goes to him at midnight and says to him, 'Friend, lend me three loaves;
NA26 – Καὶ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτούς, Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει (5719) φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ (5632) αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,
WH – και ειπεν (5627) προς αυτους τις εξ υμων εξει (5692) φιλον και πορευσεται (5695) προς αυτον μεσονυκτιου και ειπη (5632) αυτω φιλε χρησον (5657) μοι τρεις αρτους
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܪܳܚܡܳܐ ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܒ݁ܦ݂ܶܠܓ݁ܽܘܬ݂ ܠܺܠܝܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܪܳܚܶܡܝ ܐܰܫܶܐܠܰܝܢܝ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܓ݁ܪܺܝܨܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile