Lectionary Calendar
Friday, December 8th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:44

New American Standard Version
Luke 11:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Woe to you! For you are like concealed tombs, and the people who walk over {them} are unaware {of it.}"
NA26 – οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι ἐστὲ (5748) ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν.
WH – ουαι υμιν οτι εστε (5719) ως τα μνημεια τα αδηλα και οι ανθρωποι [ οι | [οι] ] περιπατουντες (5723) επανω ουκ οιδασιν (5758)
PES – ܘܳܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܒ݂ܪܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܺܝܢ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile