Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:34

New American Standard Version
Luke 11:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""The eye is the lamp of your body; when your eye is clear, your whole body also is full of light; but when it is bad, your body also is full of darkness.
NA26 – λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν (5748) ὀφθαλμός σου. ὅταν ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς , καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν· (5748) ἐπὰν δὲ πονηρὸς , καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν.
WH – ο λυχνος του σωματος εστιν (5719) ο οφθαλμος σου οταν ο οφθαλμος σου απλους η (5725) και ολον το σωμα σου φωτεινον εστιν (5719) επαν δε πονηρος η (5725) και το σωμα σου σκοτεινον
PES – ܫܪܳܓ݂ܶܗ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܥܰܝܢܳܟ݂ ܦ݁ܫܺܝܛܳܐ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܢܰܗܺܝܪ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile