Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:33

New American Standard Version
Luke 11:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""No one, after lighting a lamp, puts it away in a cellar nor under a basket, but on the lampstand, so that those who enter may see the light.
NA26 – Οὐδεὶς λύχνον ἅψας (5660) εἰς κρύπτην τίθησιν (5719) οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον ἀλλ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι (5740) τὸ φῶς βλέπωσιν. (5725)
WH – ουδεις λυχνον αψας (5660) εις κρυπτην τιθησιν (5719) [ ουδε υπο τον μοδιον | [ουδε υπο τον μοδιον] ] αλλ επι την λυχνιαν ινα οι εισπορευομενοι (5740) το φως βλεπωσιν (5725)
PES – ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܰܢܗܰܪ ܫܪܳܓ݂ܳܐ ܘܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܒ݁ܟ݂ܶܣܝܳܐ ܐܰܘ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܢܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile