Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:15,18, 19

New American Standard Version
Luke 11:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But some of them said, ""He casts out demons by Beelzebul, the ruler of the demons."
NA26 – τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, (5628) Ἐν Βεελζεβοὺλ τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει (5719) τὰ δαιμόνια·
WH – τινες δε εξ αυτων [ | ] εν [ βεεζεβουλ | βεελζεβουλ ] τω αρχοντι των δαιμονιων εκβαλλει (5719) τα δαιμονια
PES – ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܒ݁ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܪܺܫܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܝܘܶܐ ܡܰܦ݁ܶܩ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 11:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul.
NA26 – εἰ δὲ καὶ Σατανᾶς ἐφ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται (5701) βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε (5719) ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν (5721) με τὰ δαιμόνια.
WH – ει δε και ο σατανας εφ εαυτον διεμερισθη (5681) πως σταθησεται (5701) η βασιλεια αυτου οτι λεγετε (5719) εν [ βεεζεβουλ | βεελζεβουλ ] εκβαλλειν (5721) με τα δαιμονια
PES – ܘܶܐܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܶܬ݂ܦ݁ܰܠܰܓ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܬ݁ܩܽܘܡ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 11:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""And if I by Beelzebul cast out demons, by whom do your sons cast them out? So they will be your judges.
NA26 – εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω (5719) τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; (5719) διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται. (5704)
WH – ει δε εγω εν [ βεεζεβουλ | βεελζεβουλ ] εκβαλλω (5719) τα δαιμονια οι υιοι υμων εν τινι εκβαλλουσιν (5719) δια τουτο αυτοι υμων κριται εσονται (5695)
PES – ܘܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܥܶܠܙܒ݂ܽܘܒ݂ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܝܘܶܐ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܡܳܢܳܐ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܝܳܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile