Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:13

New American Standard Version
Luke 11:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will {your} heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?"
NA26 – εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες (5723) οἴδατε (5758) δόματα ἀγαθὰ διδόναι (5721) τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει (5692) πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν (5723) αὐτόν.
WH – ει ουν υμεις πονηροι υπαρχοντες (5723) οιδατε (5758) δοματα αγαθα διδοναι (5721) τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ [ο] εξ ουρανου δωσει (5692) πνευμα αγιον τοις αιτουσιν (5723) αυτον
PES – ܘܶܐܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܰܒ݂ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܡܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܐܠܺܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile