Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Jude 1:11

New American Standard Version
Jude 1:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Woe to them! For they have gone the way of Cain, and for pay they have rushed headlong into the error of Balaam, and perished in the rebellion of Korah.
NA26 – οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι τῇ ὁδῷ τοῦ Κάϊν ἐπορεύθησαν, (5675) καὶ τῇ πλάνῃ τοῦ Βαλαὰμ μισθοῦ ἐξεχύθησαν, καὶ τῇ ἀντιλογίᾳ τοῦ Κόρε ἀπώλοντο. (5639)
WH – ουαι αυτοις οτι τη οδω του καιν επορευθησαν (5675) και τη πλανη του βαλααμ μισθου εξεχυθησαν (5681) και τη αντιλογια του κορε απωλοντο (5639)
PES – ܘܳܝ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܪܚܶܗ ܕ݁ܩܳܐܝܶܢ ܐܶܙܰܠܘ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܒ݂ܶܠܥܰܡ ܒ݁ܰܐܓ݂ܪܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܪܰܚܘ ܘܰܒ݂ܥܶܨܝܳܝܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܩܽܘܪܳܚ ܐܶܒ݂ܰܕ݂ܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile