Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 9:8

New American Standard Version
John 9:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore the neighbors, and those who previously saw him as a beggar, were saying, ""Is not this the one who used to sit and beg?"
NA26 – Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες (5723) αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης ἦν (5713) ἔλεγον, (5707) Οὐχ οὗτός ἐστιν (5748) καθήμενος (5740) καὶ προσαιτῶν; (5723)
WH – οι ουν γειτονες και οι θεωρουντες (5723) αυτον το προτερον οτι προσαιτης ην (5707) ελεγον (5707) ουχ ουτος εστιν (5719) ο καθημενος (5740) και προσαιτων (5723)
PES – ܫܒ݂ܳܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܚܙܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܕ݁ܚܳܕ݂ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܚܳܕ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser: