Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:7,10

New American Standard Version
John 8:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But when they persisted in asking Him, He straightened up, and said to them, ""He who is without sin among you, let him {be the} first to throw a stone at her."
NA26 – ὡς δὲ ἐπέμενον (5707) ἐρωτῶντες (5723) αὐτόν, ἀνέκυψεν (5656) καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος ἐπ αὐτὴν βαλέτω (5628) λίθον·
WH – ως δε επεμενον (5707) ερωτωντες (5723) [ [αυτον] | αυτον ] ανεκυψεν (5656) και ειπεν (5627) [ [αυτοις] | αυτοις ] ο αναμαρτητος υμων πρωτος επ αυτην βαλετω (5628) λιθον
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܬ݁ܰܪܘ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܠܶܗ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܶܛ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܠܳܐ ܚܛܳܗ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܢܶܫܕ݁ܶܐ ܥܠܶܝܗ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
John 8:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Straightening up, Jesus said to her, ""Woman, where are they? Did no one condemn you?"
NA26 – ἀνακύψας (5660) δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτῇ, Γύναι, ποῦ εἰσιν; (5748) οὐδείς σε κατέκρινεν; (5656)
WH – ανακυψας (5660) δε ο ιησους ειπεν (5627) αυτη γυναι που εισιν (5719) ουδεις σε κατεκρινεν (5656)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܦ݁ܫܶܛ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܚܰܝܒ݂ܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile