Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:59

New American Standard Version
John 8:59
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore they picked up stones to throw at Him, but Jesus hid Himself and went out of the temple.
NA26 – ἦραν (5656) οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν (5632) ἐπ αὐτόν· Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη (5648) καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ.
WH – ηραν (5656) ουν λιθους ινα βαλωσιν (5632) επ αυτον ιησους δε εκρυβη (5648) και εξηλθεν (5627) εκ του ιερου
PES – ܘܰܫܩܰܠܘ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ ܕ݁ܢܶܪܓ݁ܡܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݁ܛܰܫܺܝ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܰܥܒ݂ܰܪ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile