Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:3

New American Standard Version
John 8:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The scribes and the Pharisees *brought a woman caught in adultery, and having set her in the center {of the court,}
NA26 – ἄγουσιν (5719) δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην, (5772) καὶ στήσαντες (5660) αὐτὴν ἐν μέσῳ
WH – αγουσιν (5719) δε οι γραμματεις και οι φαρισαιοι γυναικα επι μοιχεια κατειλημμενην (5772) και στησαντες (5660) αυτην εν μεσω
PES – ܐܰܝܬ݁ܺܝܘ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܘܰܦ݂ܪܺܝܫܶܐ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܰܚܕ݁ܰܬ݂ ܒ݁ܓ݂ܰܘܪܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܰܩܺܝܡܽܘܗ ܒ݁ܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile