Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 8:2

New American Standard Version
John 8:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Early in the morning He came again into the temple, and all the people were coming to Him; and He sat down and {began} to teach them.
NA26 – Ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο (5633) εἰς τὸ ἱερόν, καὶ πᾶς λαὸς ἤρχετο (5711) πρὸς αὐτόν, καὶ καθίσας (5660) ἐδίδασκεν (5707) αὐτούς.
WH – ορθρου δε παλιν παρεγενετο (5633) εις το ιερον [ [και | και ] πας ο λαος ηρχετο (5711) προς αυτον και καθισας (5660) εδιδασκεν (5707) [ αυτους] | αυτους ]
PES – ܒ݁ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile