Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:50

New American Standard Version
John 7:50
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Nicodemus (he who came to Him before, being one of them) *said to them,
NA26 – λέγει (5719) Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ἐλθὼν (5631) πρὸς αὐτὸν τὸ πρότερον, εἷς ὢν (5752) ἐξ αὐτῶν,
WH – λεγει (5719) νικοδημος προς αυτους ο ελθων (5631) προς αυτον [ προτερον | [το] προτερον ] εις ων (5723) εξ αυτων
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܢܺܝܩܳܕ݂ܺܡܳܘܣ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile