Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: John 7:26

New American Standard Version
John 7:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Look, He is speaking publicly, and they are saying nothing to Him. The rulers do not really know that this is the Christ, do they?
NA26 – καὶ ἴδε (5657) παρρησίᾳ λαλεῖ (5719) καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν. (5719) μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν (5627) οἱ ἄρχοντες ὅτι οὗτός ἐστιν (5748) Χριστός;
WH – και ιδε (5628) παρρησια λαλει (5719) και ουδεν αυτω λεγουσιν (5719) μηποτε αληθως εγνωσαν (5627) οι αρχοντες οτι ουτος εστιν (5719) ο χριστος
PES – ܘܗܳܐ ܓ݁ܰܠܝܳܐܝܺܬ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܩܰܫܺܝܫܰܝܢ ܕ݁ܗܳܢܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile